Vår produktion är flexibel och organiserad för att kunna producera både standardlösningar och lösningar baserade på specifika kundkrav där slutprodukten alltid ska uppnå förväntad kvalitet.

Vi har full kontroll över den totala produktionsprocessen med avseende på produktkvalitet, leveranssäkerhet och produktkomplexitet eftersom en stor del av förädlingen sker i egen regi. Produktionen äger rum i ändamålsenliga lokaler, med väl inarbetade rutiner och kunniga medarbetare.

Efter slutförd produktion är det dags för registreringsbesiktning och produktrevision. Genom ett gott samarbete med besiktningsorganen, sker besiktning på plats i fabriken vid överenskomna tidpunkter. I nära anslutning till detta görs ett antal produktrevisioner varje vecka i syfte att revidera kvalitetssäkringssystemet och dess effektivitet. Eventuella brister åtgärdas och återförs till berörd avdelning, allt i syfte att uppnå “noll fel”.

De olika delprocesserna i produktionsflödet:

Konstruktion och orderberedning sker idag med stöd av den senaste 3D-tekniken. Redan i samband med säljprocessen och den senare orderberedningsfasen, används programvaror för att visualisera och kvalitetssäkra att alla våra kunder får den specificerade produkten till rätt kvalitet oavsett om den är standardkonfigurerad eller kundanpassad.

Huvudplaneringen av verksamheten sker med hjälp av Monitor, ett kraftfull och flexibelt affärssystem. Alla avdelningar arbetar med affärssystemet, antingen det handlar om uppdatering av grunddata, eller om att utnyttja funktioner för bästa logistik- och produktionsplanering. Vid sidan av huvudplanen tillämpas daglig styrning, vilket innebär att medarbetare inom alla avdelningar träffas en kort stund varje morgon i syfte att stämma av läget och åtgärda eventuella avvikelser eller störningar.

Merparten av våra bottenkonstruktioner till flak eller skåpbyggnationer är svetsade konstruktioner av högkvalitativt stål. Svetsning äger rum i nybyggda och ändamålsenliga lokaler, med bästa förutsättningar för en hög och jämn kvalitetsnivå. Även arbetsmiljön är av högsta klass, vilken värnar om våra medarbetare och underlättar framtida rekryteringar. Samtliga svetsare utbildas kontinuerligt och avlägger årliga svetsprov för olika svetsmetoder, allt för att upprätthålla yrkesstoltheten, engagemanget och därmed kvalitetsnivån.

Tillverkningen av limmade paneler sker med egen modern utrustning. Vi har under de senaste åren byggt upp en process baserad på den senaste tekniken avseende 2-komponent-limning och CNC-bearbetning av färdiglimmade objekt.

Monteringen av skåpen äger rum i en monteringslokal med individuella platser för största möjliga flexibilitet. Genom väl förberedda monteringssatser och utprovade metoder sker sammansättningen av produkterna på ett rationellt och genomtänkt sätt. Den erkänt starka bakstamskonstruktionen är ett exempel på hur en svetsad stålkonstruktion kan nyttjas för optimal funktion och trygghet och ändå ge en låg totalvikt på slutprodukten. Genom att vi kan montera skåpet klart, oberoende av när chassit anländer, uppnår vi hög flexibilitet med kort ledtid för den färdiga slutprodukten.

Förmonteringen av chassier skapar förutsättningar för kort ledtid i slutmonteringen, och inte minst viktigt, en god arbetsmiljö som bland annat ger en hög kvalitetssäkring. Montering av tillbehör, både el och mekanik, sker oftast i detta moment.

Precis som på alla andra arbetsstationer, finns även här kontrollpunkter som måste gås igenom innan produkten går vidare i förädlingskedjan.

Slutmonteringen är fabrikens sista produktionssteg där alla pusselbitar måste falla på plats. Det är av yttersta vikt att tidigare moment är utförda på ett korrekt sätt för att undvika problem i slutfasen. Det finns en oskriven lag inom PLS, som är en av våra framgångsfaktorer, nämligen “rätt från mig”, vilket ständigt är i fokus hos alla våra medarbetare.

Efter slutförd produktion är det dags för registreringsbesiktning och produktrevision. Genom ett gott samarbete med besiktningsorganen, sker besiktning på plats i fabriken vid överenskomna tidpunkter. I nära anslutning till detta görs ett antal produktrevisioner varje vecka i syfte att revidera kvalitetssäkringssystemet och dess effektivitet. Eventuella brister åtgärdas och återförs till berörd avdelning, allt i syfte att uppnå “noll fel”.

Meny

Kontakta oss