Alkohol- och drogpolicy

Målsättning

Målsättning med denna policy inom PLS GROUP:s bolag är att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare. Den syftar således till att undvika ohälsa, tillbud och olyckor samtidigt som den värnar och bidrar till en god arbetsmiljö.

Genomförande

Vårt förhållningssätt till alkohol- och drogrelaterade frågor är att ha en seriös approach med en öppen och tydlig dialog kring ämnet. Detta kombinerat med ett personligt ansvarstagande hos gemene chef och medarbetare för att kunna förebygga problem och farliga situationer. Här av ska de alkohol- och drogrelaterade frågor integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

När det gäller bruk eller hantering av narkotikaklassade substanser som ej är utskrivna av läkare grundat medicinska skäl är företagens hållning att ärende lämnas över till utredande myndighet. Vi står inte bakom och tolerera inte någon form illegal hantering.

Chefer och arbetsledare har en viktig roll när det gäller att göra policyn känd och tillgänglig för alla.

Om en medarbetare trots det förebyggande arbetet får problem med alkohol och/eller andra droger, ska medarbetare ges möjlighet till rehabilitering och återgång till arbetet.

Alla anställda ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Det accepteras inte heller att komma bakfull till arbetet.Dokumentnamn: Alkohol- och drogpolicy

Närmaste chef eller arbetsledare om det finnes delegerat arbetsledningsansvar, som avgör om en medarbetare är nykter och arbetsför. Överträdelse medför att medarbetaren blir hemskickad.

Alkohol kan få förekomma på personalfester och vid representation, men ska då vara godkänt av ansvarig chef. Alkoholförtäring ska vid dessa tillfällen hanteras med omdöme och alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. Finnes minderåriga i personalstyrkan närvarande, exempelvis praktikanter, får de ej serveras alkoholhaltiga alternativ.

För de som representerar företaget finns en särskild representationspolicy. Ingen anställd ska behöva dricka alkohol vid representation eller vid andra sammankomster i tjänsten.

Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan uppmanas att berätta detta för sin närmaste chef, som gör bedömningen om personen under en period behöver förändrade arbetsuppgifter.

Misstänker man som medarbetare att en kollega har problem eller är påverkad på arbetet är det alltid rätt att handla. Här av uppmanas medarbetare att tala med närmsta chef, HR eller skyddsombud.

Ansvarsfördelning

Närmsta chef och organisationens ansvar

Integrera alkohol- och drogfrågan i det systematiska arbetsmiljöarbetetDokumentnamn: Alkohol- och drogpolicy

Ge stöd och hjälp till chefer i alkohol- och drogrelaterade frågor i eventuella rehabiliteringar

Säkerställa att nya medarbetare får kännedom och tillgång till denna policy. Likaså fastställa att medarbetare förstår dess innehåll.

Chefer och medarbetare med delegerat arbetsledningsansvar har ansvar för att säkerställa arbetsplatsen. Det innebär att de har skyldighet och mandat att bedöma huruvida en medarbetare är tjänstbar eller inte.

Chef och organisation ska agera så tidigt som möjligt vid misstanke om problematik knutet till alkohol- och/eller droger

Medarbetarens ansvar

Samtliga medarbetare skall efterleva denna policy

Om det medarbetare trots det förebyggande arbetet hamnar i ohälsa grundat alkohol och/eller droger skall medarbetare aktivt medverka i sin egen rehabilitering enligt rehabiliteringspolicy.

Vid misstanke om att person eller kollega är alkohol och/eller drogpåverkad skall medarbetare omgående signalera detta till närmsta chef, arbetsledare, HR eller skyddsombud.

Respektive bolags chefer med personalansvar ansvarar för att medarbetare tar del av policy i samband med introduktion samt att policys finns tillgängliga. Det åligger dock gemene medarbetare att ta del av policyn. Policyn ses över årligen inom ramen för detDokumentnamn: Alkohol- och drogpolicy systematiska arbetsmiljöarbetet och uppdateras av HR, VD eller kvalitetsansvarig

Gäller från: 2022-10-01
Framtagen av: Ellinor Aspman | HR-chef, PLS
Fastställd av: Roger Åström | VD samtliga bolag PLS GROUP