Policy kring sociala medier

Målsättning

Sociala medier anses av PLS GROUP:s bolag vara en självklar del av dagens medielandskap och ett naturligt inslag i så väl arbets- som privatliv. Samtliga dessa parametrar integrerar med varandra allt mer. Med verksamhetens ögon ser vi positivt på denna integration och möjligheterna det för med sig att stärka respektive bolags varumärke! Det är även ett sätt och ett forum att möta och nå ut till olika intressenter, så som exempelvis branschkollegor, befintliga och presumtiva kunder och medarbetare. Det är så ledes en viktig kanal för synlighet och för vårt employer branding. Med bakgrund i ovan nämnda ämnar denna policy till att fortsatt förtydliga att vi uppmuntra medarbetare att både ta del av och dela företagsrelaterat innehåll via sociala medier, samtidigt som den tydliggör vad som gäller vid användning av sociala medier och vilket enskilt ansvar varje individ har som medarbetare när det gäller publiceringar kopplingar till varumärket.

Genomförande

Officiella konton kopplade till företaget får endast startas, bedrivas och avslutas efter beslut av respektive bolags lednings beslut (VD) och av dem utsedda personer.

Medarbetare som är utsedda som talespersoner och/eller bedriver beslutade konton ska behandla inloggningsuppgifter varsamt.

• Respektive bolag inom PLS GROUP ser positivt på att enskilda medarbetare gillar, kommenterar och delar officiella inlägg frånDokumentnamn: Policy kring sociala medier bolaget! Vi uppmuntrar även egna publikationer från medarbetare. Dock vill vi framhäva att så väl bolag som enskilda medarbetare är skyldiga att ta hänsyn till GDPR enligt dataskyddsförordningen i all form av publiceringar där det finns koppling till företagets namn. Så ledes behövs samtycke för publicering av berörda personer om en publicering innehåller exempelvis namn, bild, film eller ljudupptagning som kan härledas till dem.

• Inlägg eller kommentarer som kan uppfattas som hotfulla, trakasserande, diskriminerande eller som på annat sätt innebär kränkning av enskilds personliga integritet är ej tillåtna.

Inlägg eller kommentarer på sociala medier som kan strida mot lagar, medarbetares lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare eller står emot företagets värderingar är ej tillåtet.

Är man inte utsedd som officiell talesperson för sitt bolag bör medarbetare vara tydlig med att man utrycker sina egna åsikter när man diskuterar saker som har med bolaget att göra. Tänk på att hålla god ton oavsett sammanhang.

Det är ej tillåtet att publicera inlägg med bilder och text från kunders arbetsplatser utan tillstånd från kund.

Den sociala och psykosociala arbetsmiljön existerar idag inte bara på den fysiska arbetsplatsen utan även i den digitala världen, vilket det ska tas hänsyn till. Ingen medarbetare ska fara illa eller komma till skada grundat ett ohälsosamt arbetsmiljöklimat. Skulle kränkningar eller trakasserier gentemot medarbetare ske ska detta hanteras enligt Policy för kränkande särbehandling/trakasserier.Dokumentnamn: Policy kring sociala medier

Ansvarsfördelning

Respektive bolags chefer med personalansvar ansvarar för att medarbetare tar del av policy i samband med introduktion samt att policys finns tillgängliga. Det åligger dock gemene medarbetare att ta del av policyn. Policyn ses över årligen inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och uppdateras av HR, VD eller kvalitetsansvarig

Gäller från: 2022-10-01
Framtagen av: Ellinor Aspman | HR-chef PLS
Fastställd av: Roger Åström | VD samtliga bolag PLS GROUP