Rehabiliteringspolicy

Målsättning

Genom tidiga rehabiliteringsinsatser samt aktiva och förebyggande åtgärder, såsom säker arbetsplats, god psykosocial arbetsmiljö samt friskvård bidra till en hög frisknärvaro och minimera sjukfrånvaro bland medarbetare. Detta oavsett medarbetares tjänst och funktion. God hälsa och trivsel bland medarbetare är en naturlig del av det dagliga arbetet och integreras således i verksamheten. Genom att följa policy och angivna rutiner skall samtliga bolag inom PLS GROUP i Sverige även uppfylla sitt lagstadgade rehabiliteringsansvar som arbetsgivare.

Genomförande

I enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter för rehabilitering, arbetar samtliga bolag inom PLS GROUP för en god arbetsmiljö och tar sitt arbetsgivaransvar i rehabiliteringsrelaterade frågor. Vi strävar efter att identifiera och fånga upp eventuella rehabiliteringsbehov i ett så tidigt stadium som möjligt. Situation och behov ska klarläggas och möjliga relevanta rehabiliteringsåtgärder ska genomföras, så att återgång till arbete kan ske så snart som möjligt, alternativt att sjukskrivning och frånvaro kan minimeras eller helt undvikas. För att detta ska kunna uppnås krävs ett aktivt arbete av både arbetsgivare och arbetstagare där aktiva ställningstaganden till åtgärder görs

Ansvarsfördelning

PLS GROUP och dess bolags chefer med personalansvar ansvarar för att medarbetares rehabiliteringsbehov uppmärksammas, utreds, åtgärdas samt följs upp enligt rehabiliteringsprocess. Detta inkluderar genomförande av Hälsosamtal och ställningstagande till upprättande av Plan för återgång till arbete. HR involveras vid behov.

Närmsta chef- och organisationens ansvar:

Kommunicera och säkerställa rutiner vid sjuk- och frånvaroanmälan. Chef har ansvar för att medarbetare är informerade om vilka rutiner som gäller vid sjukfrånvaro och rehabilitering.

Rehabiliteringsinsatserna: Närmsta chef initierar och driver den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, inklusive dokumentation.Dokumentnamn: Rehabiliteringspolicy

Förebyggande arbete: Samtliga chefer inom PLS GROUP och dess bolag ska följa gällande rehabiliteringsprocess och uppmärksamma tidiga tecken på ohälsa hos medarbetare. Förebyggande arbete innefattar även att förkorta pågående sjukskrivningsperioder, Exempel på förebyggande insatser:

kalla till och/eller medverka i Hälsosamtal och rehabiliteringsmöten

aktiv uppsikt över korttids- och långtidssjukfrånvaro

ha regelbunden kontakt med medarbetaren under hela sjukskrivningsperioden när sådana förekommer.

Utlämnande av underlag: I det fall chef eller organisation blir kontaktad av Försäkringskassa ska nödvändigt underlag som efterfrågas i ärendet överlämnas. Än vidare ska närmsta chef, arbetsledare och/eller HR delta vid av Försäkringskassan kallade möten.

Stöd till chefer: Human Resources (HR) och Företagshälsovård (FHV) om sådan används, ska i rehabiliteringsarbetet fungera som stöd till cheferna i det löpande rehabiliteringsarbetet samt vid specifika ärenden.

Medarbetarens ansvar:

– Följa rutiner vid sjukfrånvaro. Varje enskild medarbetaren har ansvar för att följa de rutiner som råder vid sjukdom. Medarbetaren är sedan skyldig att kontinuerligt lämna aktuella läkarintyg till närmsta chef.

– Hålla kontakt med sin arbetsplats: Medarbetaren ska hålla kontakt med sin närmsta chef eller annan överenskommen person enligt överenskommelse under hela sjukskrivningsperioden.

– Aktivt medverka i sin rehabilitering: Detta innebär att medarbetare efter bästa förmåga aktivt ska delta i utredning, planering och genomförande av den egna rehabiliteringen. Exempel på detta är att delta i rehabiliteringsmöten och fullfölja överenskomna insatser och planer.

– Ta del av rehabiliteringspolicy: Det åligger varje medarbetare att ta del av gällande rehabiliteringspolicy.

Gäller från: 2022-10-01
Framtagen av: Ellinor Aspman | HR-chef PLS
Fastställd av: Roger Åström | VD samtliga bolag PLS GROUP